Hazel

世界一级熬夜选手🙌

重庆真的好热😭😭😭

重温了一遍长津湖,我真的好爱平河😭😭😭😭谁懂

在劈开了我的秋天
在劈开了我的骨头的秋天
我爱你, 花楸树

                            ——《幸福一日致秋天的花楸树》海子

-花🌷💖💗


-Day1📬